12 Mayıs

Platform İşleyişi

21 Aralık 2015 Pazartesi günü Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Hasta ve Sağlık Çalışanı Güvenliği Platformu Buluştayı’nda Platform İşleyişi ile ilgili alınan kararlar aşağıda sıralanmaktadır.

  • İlgili birlik, dernek, kamu kurumu, sendika, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar yönetim kurulu kararları doğrultusunda “Platform Üyesi Kuruluşlar” arasında yer alır ve bir temsilci belirler. Ayrıca bireysel katılım isteyen kişiler Alt Çalışma Grupları’nda çalışmak üzere ilgili grup yöneticilerinin kararı doğrultusunda çalışabilir.
  • Platform’un sekreterya ve teknik desteği de içeren ofis çalışma olanağı olmalıdır.
  • Platform Yürütme Kurulu (YK) – Danışma Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından, iki yıllık süre için belirlenen, 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur.
  • Platform’un yasal boyutu YK tarafından netleştirilmelidir (yasal konumu, YK sorumlulukları, Platform adına sürdürülen faaliyetlerdeki sorumluluklar, maddi konular vb)
  • Çalışma Grupları (ÇG) – 1. Hasta Güvenliği ÇG, 2.Çalışan Güvenliği ÇG, 3. Eğitim, Araştırma, İletişim, Tanıtım, Yayın ÇG.
    Bu gruplar altındaki çalışma alanları üç ana grup tarafından belirlenir. (örneğin Hastane Kaynaklı İnfeksiyonlar ÇG, Doğru Enjeksiyon Teknikleri ÇG, Onkoloji'de Tehlikeli İlaç Hazırlanması ÇG, İğne Batma Yaralanmaları ÇG gibi)
  • Platform’a destek verecek özel sektör kuruluşlarıyla ilgili çerçevenin belirlenmesi, bu doğrultuda sürdürülecek faaliyetlerin finansmanı konusunda Danışma Kurulu tarafından karar alınması planlanmalıdır.
  • Platform’un dönemsel ve yıllık hedeflerinin ve bu doğrultuda aktivite planlarının belirlenmesi gerekmektedir.